2004 ALDS vsNYY◯●●●2006 ALDS vsOAK●●●2009 ALDS vsNYY●●●2010 ALDS vsNYY●●●2017 ALWC vsNYY●2019 ALDS vsNYY